1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Úvodní ustanovení

  Nákup zboží a služeb na našich internetových stránkách www.jcgroup.cz mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále též „OP“).

  Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

  Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti.

  Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“). Prodávajícím je společnost Jakub Coufal, Valentinská 91/1, Praha 1, IČO 67653901, DIČ CZ7808280447

  2. Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

  Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.jcgroup.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

  3. pravidla Zpracování osobních údajů a jejich využití

  Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla“) stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

  Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost Jakub Coufal, Valentinská 91/1, Praha 1, IČO 67653901, DIČ CZ7808280447 (dále jen „Prodávající“). Adresa

  Společnost Jakub Coufal zpracovává osobní údaje těchto subjektů osobních údajů:

  • Kupujících, kteří uzavřeli s Prodávajícím kupní smlouvu, popř. o ní jednají.
  • Návštěvníků webu Prodávajícího dostupného na www.jcgroup.cz (dále jen „web“),

  Osobní údaje Kupujících

  Při uzavření kupní smlouvy (přes web, e-mailem, osobně) jsou vyžadovány osobní údaje vás jako Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a vámi jako Kupujícím, prodej zboží a poskytování služeb, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, telemarketing, provádění průzkumu trhu).

  Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete jako Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@jcgroup.cz. V takovém případě Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Jakožto Kupující máte právo vyznačením v závěru těchto pravidel udělit/neudělit Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

  Pro předávání svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, tel. číslo.

  Kupující může souhlas neudělit vyznačením v těchto pravidlech při podpisu smlouvy, popř. následně souhlas odvolat či podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@jcgroup.cz. V případě odvolání souhlasu budou poskytnuté údaje vymazány. V případě vznesení námitky Prodávající tyto údaje pouze dále nezpracovává (nemaže je), dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Osobní údaje návštěvníků webu

  Jako návštěvník webu vyplněním kontaktního formuláře:

  • Souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení (newsletterů), reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumu trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x týdně, a zároveň,
  • prohlašujete, že zasílání informací dle bodu a) nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,
  • souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat e-mailem na info@jcgroup.cz.

  Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@jcgroup.cz. V takovém případě společnost Jakub Coufal tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Společnost Jakub Coufal používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny v cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

  Osobní údaje soutěžících

  Pokud se účastníte některé ze soutěží společnosti Jakub Coufal, použijeme vaše osobní údaje, které nám poskytnete na soutěžním kupónu/přihlášce, pro účely soutěže. Společnost Jakub Coufal zpracovává osobní údaje jednotlivců pro účely předávání cen, ale i pro případné daňové účely, pokud je to s ohledem na hodnotu ceny nutné. Souhlas s účastí v soutěži včetně zpracování osobních údajů v rámci soutěže jste vyjádřili při přihlášení do soutěže a odsouhlasením pravidel ochrany osobních údajů zde přiložených.

  Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese info@jcgroup.cz. V takovém případě společnost Jakub Coufal tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Společná ustanovení

  Společnost Jakub Coufal ukládá vaše osobní údaje získané pro účely plnění smlouvy, jste-li Kupujícím, po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou vaše údaje vymazány. Pokud společnost Jakub Coufal získala vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, zpracovává je do doby odvolání souhlasu.

  Společnost Jakub Coufal pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele web hostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

  Společnost Jakub Coufal má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb. Předávání osobních údajů je založeno na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR (pravidla EU-US Privacy Shield a převzatý závazek poskytovatele tato pravidla dodržovat).

  Podle GDPR máte určitá práva:

  • právo požadovat od společnosti Jakub Coufal přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.

  Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@jcgroup.cz.

  V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Jako kupující nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

  Jste-li mladší 15 let, nemůžete vyjádřit platný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V takovém případě musí se zpracováním vašich osobních údajů souhlasit jeden z rodičů, popř. jiný zákonný zástupce.

  Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany společnosti Jakub Coufal nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

  Byl jste seznámen s těmito pravidly před zahájením zpracování osobních údajů, tj. zejména před uzavřením smlouvy, před odesláním kontaktního formuláře, před přihlášením se do soutěže. Zaškrtnutím políčka na webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.

  Společnost je oprávněna tyto podmínky změnit; je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat váš souhlas, bude vám nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasíte či nikoli.

  Kontaktní údaje společnosti Jakub Coufal ve věcech týkajících se těchto pravidel je: info@jcgroup.cz

  Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  • Kupující zaškrtnutím políčka uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, tel. číslo.
  • Účastník eventu zaškrtnutím políčka uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů poskytovatelům služeb za účelem zajištění eventu, zejména poskytovateli dopravy a poskytovateli ubytování. Dále souhlasí s pořízením fotografie své osoby v rámci eventu, s jejich případnou úpravou a zveřejněním na webových stránkách pořadatele tohoto školení a souvisejících propagačních a marketingových materiálech. Současně bere na vědomí, že mu společnost Jakub Coufal může v rámci oprávněného zájmu posílat newslettery a že má právo odhlásit se z odběru těchto newsletterů.
  • Účastník soutěže zaškrtnutím políčka uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvede na soutěžním kupónu, pro účely soutěže, předání cen a pro případné daňové účely, pokud je to to s ohledem na hodnotu ceny nutné. Současně bere na vědomí, že mu společnost Jakub Coufal může v rámci oprávněného zájmu posílat newslettery a že má právo odhlásit se z odběru těchto newsletterů.

  4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

  Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků.

  Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [Odeslat objednávku] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

  Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky a nebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen „akceptace“). Automaticky zasílané oznámení o doručení objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.

  Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, atd.) právo vyžádat si od Kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů. Na tuto skutečnost bude Kupující před odesláním objednávky předem upozorněn. Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží nebo služby.

  Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

  Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky.

  Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo e-mailem) Prodávajícím upozorněn.

  Smlouva je uzavírána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce dle zvolené jazykové mutace webu, tj. v závislosti na jazyku, ve kterém je objednávka uskutečněna.

  Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

  Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty.

  K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas.

  Zároveň Kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva.

  V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  5. Cena a platba

  Ceny uvedené na webových stránkách www.jcgroup.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží) je uvedena v části „Podmínky dodání zboží“ těchto OP, jejich výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), a jsou následně přičteny k ceně zboží v objednávkovém formuláři.

  Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

  Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

  V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

  Přehled možných způsobů úhrad zboží:

  1. a) dobírkou (hotově při předání zboží)
  2. b) bankovním převodem

  6. Dodací lhůta

  Dodací lhůta začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 4. těchto OP, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny.

  V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, mají Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

  7. Podmínky dodání zboží

  Podmínky dodání zboží se řídí jednotlivou objednávkou.

  Prodávající účtuje v souvislosti s dodáním zboží Kupujícímu dopravné dle zvoleného výběru Kupujícího z možností dopravy, uvedených (včetně ceny) na webových stránkách www.jcgroup.cz. pokud není cena dopravného uvedena, prodávající účtuje paušální poplatek 149,- včetně DPH za každé odeslání.

  Kupující, který není spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

  Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, je však kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena Kupujícímu nepoškozená.

  Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

  Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v označeném balíku.

  Kupující, který je spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít.

  Jeví-li však zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je Kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dní od převzetí zboží, aby tím umožnil Prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li Kupující Prodávajícího o poškození zboží v uvedené lhůtě, má se za to, že zboží při převzetí Kupujícím bylo nepoškozené.

  8. Práva Kupujícího z vadného plnění a servis

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.jcgroup.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  3. c) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  4. d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

  Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

  Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

  1. a) výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,
  2. b) výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),
  3. c) vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

  Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

  1. a) u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. b) má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku.

  Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

  Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil právo reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace dle zákonem dané lhůty. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

  Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  1. a) že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list Kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce.
  2. b) že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího.
  3. c) že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek Prodávajícímu nebo osobě prodávajícím nebo výrobcem určené k provedení opravy.

  Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

  Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dní, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

  Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

  9. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

  Právo odstoupit od smlouvy

  Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím webové stránky www.jcgroup.cz nebo jinými prostředky komunikace na dálku, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od:

  • data uzavření smlouvy (u smluv o poskytování služeb, to však neplatí v případě smlouvy o poskytnutí služby tehdy, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; Kupující tímto bere na vědomí upozornění Prodávajícího, že v takovém případě nemá Kupující právo na odstoupení od smlouvy), nebo
  • data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním), nebo
  • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť), nebo
  • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí), nebo data převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

  Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto článku nemá kupující, který je podnikatelem.

  Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dní Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem), a to:

  – e-mailem na adresu eshop@jcgroup.cz,

  – poštou na adresu Jakub Coufal, Kabátové 4, 150 00, Praha 5

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Důsledky odstoupení od smlouvy

  Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které Prodávající obdržel, KROMĚ nákladů na dodání zboží ke Kupujícímu (poštovné). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  Platby budou vráceny bankovní převodem na uvedený účet Kupujícího, pokud Kupující výslovně nepožádal o jinou platební metodu. S vrácením platby může Prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží.

  V případě odstoupení od smlouvy o koupi výrobku, který kupující zakoupil v rámci nabídky akční sady výrobků za zvýhodněnou cenu (výrobek + dárek), má zákazník nárok na vrácení ceny výrobku, jehož se odstoupení týká, pouze za podmínky vrácení výrobku spolu s dárkem.

  Pokud zákazník v rámci jakékoliv maketingové akce (např. 1+1 zdarma, 2+1 zdarma, 3+1 zdarma, dárek zdarma při nákupu nad určitou hodnotu, atd.) zakoupí a následně z důvodu reklamace produkt vrací, musí společně s reklamovaným produktem: zaslat i produkt, který získal zdarma, popřípadě doplatit jeho hodnotu za cenu v den uskutečnění objednávky.

  1. a) Zpětné převzetí zboží

  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu uvedenou výše. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dní. Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nebude Prodávajícím převzato

  V případě, že využijete právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vraťte pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda.

  Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dní, překontrolovat a přezkoušet.

  Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne vrácení zboží, Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop Kupujícímu (dopravné, balné, apod., kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), bankovní převodem na uvedený účet Kupujícího, pokud Kupující výslovně neurčil(a) jinak.

  Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši doporučené maloobchodní ceny.

  1. b) Náklady spojené s převzetím zboží

  Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

  1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

  Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

  Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dní a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

  10. Dárkové poukazy

  Kódy dárkových poukazů jsou unikátní a jednorázové, tj. Kupující může dárkový poukaz uplatnit pouze v rámci jedné objednávky.

  V případě, že je hodnota dárkového poukazu vyšší, než je cena celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná finanční hodnota se zpětně neproplácí ani nenahrazuje. Pokud je cena nákupu vyšší než hodnota dárkového

  poukazu, Kupující rozdíl v ceně nákupu uhradí způsobem platby zvoleným v rámci objednávkového procesu.

  Dárkový poukaz nelze použít pro pořízení dalších dárkových poukazů.

  Dárkové poukazy jsou ceninami vydávanými Prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u Prodávajícího. Kód na poukazu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě Prodávající může vygenerovat Kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

  V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě dárkového poukazu, má Kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. V případě, že cena zboží byla uhrazena prostřednictvím dárkového poukazu, Prodávající vystaví nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě, který bude Kupující oprávněn použít na úhradu jiného objednaného zboží nebo služby.

  Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým poukazem nastává k okamžiku expedice zboží Kupujícímu.

  Dárkový poukaz platí 1 rok ode dne jeho vystavení. Po uplynutí doby platnosti nelze dárkový poukaz uplatnit. Nevyužitý dárkový poukaz nelze vyměnit za jiný, ani jej není možné proplatit nebo prodloužit jeho platnost.

  Dárkovým poukazem lze hradit i poplatky za dopravu objednaného zboží.

  11. Závěrečná ustanovení

  V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@jcgroup.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

  Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. „cookies“ na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. „cookies“ na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.jcgroup.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  V Praze 24. 5. 2018

  Hledali jste něco konkrétního, ale odpověď jste nenašli? Ozvěte se nám a vyřešíme to.

Webové stránky jcgroup.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Vyjádřete prosím svůj souhlas kliknutím tlačítka Souhlasím. Více informací

Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.

Zavřít

Kontaktujte nás